Ons onderwijs

Het overdragen van kennis is op Het Scala het hoofddoel. Onze leerlingen moeten hun kerndoelen halen als het gaat om taal, lezen, schrijven, spellen en rekenen. En vanuit het jenaplanonderwijs doen we dat met een specifieke onderwijsmethode, waarin het opdoen van sociale en praktische vaardigheden centraal staat. Daarin zijn gesprek, spel, werk en viering belangrijke uitgangspunten.

Ptf5599

Gesprek

Op ojs Het Scala beginnen we de dag met een (kring)gesprek. Door het vertellen van een verhaal, door het uiten van een mening of door te vertellen over wat diegene is opgevallen in het nieuws, horen en zien we elkaar. Door naar elkaar te luisteren en vragen te stellen, blijven we nieuwsgierig en leren we vaardigheden voor de toekomst.

Ons jenaplanonderwijs gaat uit van de behoeften van onze leerlingen

Spel

Wij laten spel regelmatig terug komen in ons onderwijs aanbod. Door onze lesstof aan te bieden in een spelvorm, leren kinderen spelenderwijs de doelen te behalen. We stimuleren hierbij vaardigheden zoals samenwerken, omgaan met winnen en verlies en oplossingsgericht denken. We zetten bijvoorbeeld bewegend leren in, het combineren van cognitieve leeractiviteiten en beweegactiviteiten.

Werk

Vakken als taal, lezen, schrijven, spellen en rekenen plannen we op ojs Het Scala voornamelijk in op de ochtenden en waar mogelijk op dezelfde tijdstippen. Op deze manier is de structuur door de hele school hetzelfde en biedt dit duidelijkheid voor de leerlingen. Daarnaast geeft het ons onderwijs de mogelijkheid om, waar nodig, groepsdoorbroken te werken. In de middag is er onder andere ruimte om te werken aan onze thema’s en bieden we onderzoekend leren aan. Om de zelfstandigheid van leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen, besteden we tijdens het werk aandacht aan plannings- en organisatievaardigheden.  Dit doen we bijvoorbeeld door middel van het inplannen van taken: in de onderbouw nog via een planbord, in de middenbouw via een weektaak en in de bovenbouw in een agenda.

Viering

Elke dag zijn er momenten en gebeurtenissen die het waard zijn om te vieren of te herdenken, hoe groot of klein ook. Een verjaardag, een bijzondere prestatie, een speciaal of een verdrietig moment. Ook daar kunnen kinderen van leren, in de vorm van elkaar aanmoedigen, stimuleren of zelfs steunen en troosten. Het uitgangspunt op Ojs Het Scala is dat kinderen zoveel mogelijk zelf ideeën aandragen, waarbij de leerkracht een volgende en sturende rol heeft.

ONS onderwijs

Bij onderzoekend leren speelt naast kennisverwerving het opdoen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding een belangrijke rol. Binnen een betekenisvolle omgeving stellen kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vragen, om vervolgens vanuit interesse, motivatie en betrokkenheid antwoorden te vinden. Op ojs Het Scala noemen we dit ONS onderwijs: onderzoeken, nieuwsgierig, samen.

Reflectie op eigen gedrag en gemaakte keuzes staat centraal